กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา “100 ปี การศึกษาเอกชน”

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด หมายเหตุ
 1 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
1 พฤศจิกายน 2560 เขียนใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลในระบบด้านล่างตามกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
15 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตรับสมัคร 24.00 น.
17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนร่วมการแข่งขัน และจำนวนเงินค่าสมัครรายโรงเรียน
20 พฤศจิกายน 2560 ชำระเงินค่าสมัครและแจ้งการชำระเงิน
21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนร่วมการแข่งขัน
28 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ในการจัดแข่งขัน

– โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    แข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

– ทุกรายการลงทะเบียนเวลา 11:30 – 12:00 น. เท่านั้น
– ใบสมัครตัวจริง และใบเปลี่ยนตัวมอบให้กรรมการ ณ จุดลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม

2 ธันวาคม 2560

สถานที่ในการจัดแข่งขัน

–  โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
กลุ่มปฐมวัย , สังคมศึกษา , สุขศึกษา , ภาษาไทย ,
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , คณิตศาสตร์ , ทัศนศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์
– โรงเรียนธิดานุเคราะห์
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
– โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
กลุ่มการงานอาชีพ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
กลุ่มเทคโนโลยี
– ใบสมัครตัวจริง และใบเปลี่ยนตัวมอบให้กรรมการ ณ จุดลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม

3 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการแข่งขัน


หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

1. ระดับปฐมวัย  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3. กลุ่มสาระการงานอาชีพ   13/11/60 เพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในห้องถิ่น ป.1-3
4. สาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แก้ไขตอบปัญหาฯ ม.1-3
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9. กิจกรรมพัฒนาผเู้รียน  
10. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
11-13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  


ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดและเขียนใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2. นำข้อมูลจากใบสมัครบันทึกในระบบการแข่งขัน
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนและจำนวนเงินค่าสมัครรายโรงเรียน
4. รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากกำหนดการ


หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและใบเปลี่ยนตัว

สถานที่จัดการแข่งขัน


โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน กรุณากรอกข้อมูลโรงเรียนที่นี่  

ดูรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว คลิก!

 สมัครการแข่งขันรายกิจกรรม

 ดูข้อมูลการสมัครรายกิจกรรม


คลิปวิดิโอการสมัคร

การสมัครเข้าเข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา from Netipat Pratumwon on Vimeo.

กลุ่ม ลำดับ รายการแข่งขัน ประเภท ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3
1.ปฐมวัย 1 การปั้นดินนํ้ามัน ทีม 3 คน   
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ดัด ปะ กระดาษ ทีม 3 คน   
3 การแข่งขันกายบริหาร ใม่เกิน 15 คน   
4 การเล่านิทานประกอบสื่อ เดี่ยว   
2.วิทยาศาสตร์ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทีม 3 คน   –    
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ทีม 3 คน   –    
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทีม 3 คน   –    
4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science Show) ทีม 3 คน   –    
3.การงานอาชีพ 1 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ทีม 3 คน  
2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ทีม 3 คน  
3 การแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง) ทีม 3 คน    
4 การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ทีม 3 คน    
5 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ทีม 3 คน    
6 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในห้องถิ่น ทีม 3 คน    
4.เทคโนโลยี 1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ทีม 2 คน  
2 การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (presentation) ทีม 2 คน  
3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ทีม 2 คน    
5.ภาษาต่างประเทศ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) เดี่ยว      
2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) เดี่ยว    
3 การแข่งขัน Spelling Bee เดี่ยว       
4 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ทีม 2 คน    
6.สังคมศึกษาๆ 1 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทีม 2 คน      
2 การเล่านิทานคุณธรรม เดี่ยว      
3 โครงงานคุณธรรม ทีม 5 คน  
4 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ทีม 10 คน    
7.สุขศึกษาฯ 1 แอโรบิค ทีม 10 คน     
2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทีม 2 คน      
8.ภาษาไทย 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย เดี่ยว      
2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ เดี่ยว      
3 เรียงร้อยถ้อยความ เดี่ยว    
9.ก.พัฒนาผู้เรียน 1 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ทีม 3 คน    
10.คณิตศาสตร์ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เดี่ยว      
2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เดี่ยว      
11.ทัศนศิลป์ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เดี่ยว      
12.ดนตรี 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย เดี่ยว    
1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง เดี่ยว    
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เดี่ยว    
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง เดี่ยว    
13.นาฏศิลป์ 1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ทีม 8-10

คน