ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม กำหนดการ ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
เว็บไซต์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา https://www.peas.or.th
ตรวจสอบสถานะสมาชิกสมาคมฯ http://bit.ly/2mAosNe
แจ้งการชำระค่าบำรุงรายปี/สมัครสมาชิกใหม่ http://bit.ly/2mw3W0m
ดูผลการแจ้งการชำระค่าบำรุงรายปี/สมัครสมาชิกใหม่ http://bit.ly/2mw5jMy