ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนสามัญศึกษา)

 

เอกสารการประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนสามัญศึกษา)

เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เล่มที่ 9 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เล่มม่วง)

เล่มที่ 10 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เล่มที่ 11 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เล่มที่ 12 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

เล่มที่ 13 คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ