แบบฟอร์มใบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันสำหรับกรรมการ

แบบฟอร์มใบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันสำหรับกรรมการ
คลิก…เพื่อดาวน์โหลด

การจัดส่งเอกสารการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ณ กองอำนวยการ ให้จัดเรียงดังนี้

(สำหรับคณะกรรมการ)

  1. ใบลงทะเบียน ให้ทำเครื่องหมายดอกจันทร์ เน้นแถวชื่อที่แก้ไขและเขียนชื่อที่ถูกต้อง

  2. ใบรายงานผล

  3. ใบสมัคร จัดเรียงตามตัวอักษรชื่อโรงเรียน

  4. ใบเปลี่ยนตัว  จัดเรียงตามตัวอักษรชื่อโรงเรียน