โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)”

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์เวิร์ด

หมายเหตุ   รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ไม่เกินภายในวันพุธที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

– กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร  โทร (074) 255288 หรือ E-mail : thipparat.school@hotmail.com

และบันทึกข้อมูลตามลิงก์นี้  https://goo.gl/vm9Wqf หรือสแกน QR CODE

และสามารถดูผลการลงทะเบียนหลังจากส่งข้อมูลแล้ว 5 นาที

ที่ลิงก์ https://goo.gl/vWqDcS